• TÊN SẢN PHẨM
    SỐ LƯỢNG
    TÌNH TRẠNG
    GIÁ
139

047 Máy trạm Dell Precision T7810 Dual E5 2683...

148320000 Vnd

Số lượng:
82400000 Vnd
Số lượng:
139

046 Máy trạm Dell Precision T7500 SLI Quadro...

121500000 Vnd

Số lượng:
67500000 Vnd
Số lượng:
139

045 Máy trạm Dell Precision T7600 chuyên...

103320000 Vnd

Số lượng:
57400000 Vnd
Số lượng:
139

044 Máy trạm Dell Precision T7600 Dual Xeon E5...

103320000 Vnd

Số lượng:
57400000 Vnd
Số lượng:
139

043 Máy trạm Dell Precision T7600 SLI Quadro...

93780000 Vnd

Số lượng:
52100000 Vnd
Số lượng:
139

042 Máy trạm Dell Precision T5610

81540000 Vnd

Số lượng:
45300000 Vnd
Số lượng:
139

041 Máy trạm Dell Precision T5610 Dual Xeon 48...

78120000 Vnd

Số lượng:
43400000 Vnd
Số lượng:
139

040 Máy trạm Dell Precision T5500 High End 3D...

70920000 Vnd

Số lượng:
39400000 Vnd
Số lượng:
139

039 Máy trạm Dell Precision T5610 Dual Xeon E5...

61920000 Vnd

Số lượng:
34400000 Vnd
Số lượng:
139

038 Máy trạm Dell Precision T5600 - Card AMD...

60120000 Vnd

Số lượng:
33400000 Vnd
Số lượng:
139

037 Máy trạm Dell Precision T7600

60120000 Vnd

Số lượng:
33400000 Vnd
Số lượng:
139

036 Máy trạm Dell Precision T5810

57600000 Vnd

Số lượng:
32000000 Vnd
Số lượng:
139

035 Máy trạm Dell Precision T7500 Data Center

47520000 Vnd

Số lượng:
26400000 Vnd
Số lượng:
139

034 Sever Dell Precision R7610 Rack Workstation

45180000 Vnd

Số lượng:
25100000 Vnd
Số lượng:
139

033 Máy trạm Dell Precision T5600 - Dual Xeon...

42120000 Vnd

Số lượng:
23400000 Vnd
Số lượng:
139

032 Máy trạm Dell Precision T5500 Dual Xeon

40320000 Vnd

Số lượng:
22400000 Vnd
Số lượng:
139

031 Máy trạm Dell Precision T3600 AMD FirePro

33120000 Vnd

Số lượng:
18400000 Vnd
Số lượng:
139

030 Máy trạm Dell Precision T7500 Dual CPU Xeon

31320000 Vnd

Số lượng:
17400000 Vnd
Số lượng:
139

029 Máy trạm Dell Precision T3500 Six Core...

30600000 Vnd

Số lượng:
17000000 Vnd
Số lượng:
139

028 Máy trạm Dell Precision T3500 AMD FirePro...

27360000 Vnd

Số lượng:
15200000 Vnd
Số lượng:
139

027 Máy trạm Dell Precision T3600 chuyên...

25920000 Vnd

Số lượng:
14400000 Vnd
Số lượng:
139

026 Máy trạm Dell Precision T5500

24120000 Vnd

Số lượng:
13400000 Vnd
Số lượng:
139

025 Máy trạm Dell Precision T3500 chuyên Game...

15840000 Vnd

Số lượng:
8800000 Vnd
Số lượng:
139

024 Máy trạm Dell Precision T1700 MT

13860000 Vnd

Số lượng:
7700000 Vnd
Số lượng:
139

023 Máy trạm Dell Precision T1650

13320000 Vnd

Số lượng:
7400000 Vnd
Số lượng:
139

022 Máy trạm Dell Precision T3500

10260000 Vnd

Số lượng:
5700000 Vnd
Số lượng: